វីដេអូរព្រឹត្តិការណ៍
  Not available at this moment
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ24
កាលពីម្សិលមិញ31
សរុប 0000034602
ព័ត៌មាន សំរាប់ទាក់ទង

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី, អាគារមិត្តភាព, ៤១ មហាវិថី សហព័ន្ធរុស្សី, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

១-នាយកដ្ឋាន បូកសរុប ព័ត៌មានវិទ្យា និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
    ទូរស័ព្ទលេខៈ ០២៣២១៩៣៤២ 

២-នាយកដ្ឋាន រដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក
    ទូរស័ព្ទលេខៈ ០២៣២២៣០០១

៣-នាយកដ្ឋាន ទទួល និងដោះស្រាយបណ្តឹង
    ទូរស័ព្ទលេខៈ ០២៣២២១៤៣៥

៤-នាយកដ្ឋាន ស៊ើបអង្កេត និងអធិការកិច្ច
    ទូរស័ព្ទលេខៈ ០២៣២១៩៤៣១
ផ្ញើសារមកយើងខ្មុំ
* កន្លែងចាំបាច់ត្រូវបំពេញ
ប្រធានបទ *
ឈ្មោះពេញ *
សារអេឡិចត្រូនិច *
ទូរសព្ទ័ #
អាស័យដ្ឋាន
អត្ថន័យសារ *
លេខកូដសម្ងាត់ *
ផែនទី

View National Land Authority in a larger map